STRONA GŁÓWNA
Strona główna
O nas
Aktualności
PFRON
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Piecza zastępcza
Projekty unijne
Galeria
Kontakt
Aktualności
Nabór kandydatów na rodziny zastępcze
2012-09-20

Nabór kandydatów na rodziny zastępcze

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi.

 

PCPR w październiku planuje uruchomić szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Szkolenie będzie odbywać się w Sierpcu, w siedzibie PCPR. Kandydaci będą podnosili swoje kompetencje i poszerzali wiedzę o wychowywaniu dzieci, niejednokrotnie dramatycznie doświadczonych przez życie.

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki, czasami porzucają dzieci bądź pobyt w domu rodzinnym zagraża zdrowiu lub życiu dzieci.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określone przepisami warunki (zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które

1)   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)   nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)   wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)   są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6)   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)   zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego
i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia. Dla rodzin niezawodowych istnieje możliwość awansu zawodowego.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca oraz pracownicy: tel. 24 275 76 60.

Wstecz | Do góry 
 
Administratorem serwisu jest PCPR w Sierpcu
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl