STRONA GŁÓWNA
Strona główna
O nas
Aktualności
PFRON
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Piecza zastępcza
Projekty unijne
Galeria
Kontakt
Aktualności
Inauguracja projektu 27.05.2013r.
2013-10-01

W dniu 27 maja br. w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące piata edycję projektu „Z Wami – dla Was” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W spotkaniu udział wzięli m.in. Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, Pan Marek Gąsiorowski – Wicestarosta Sierpecki, Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Zaproszonych gości, a przede wszystkim uczestników projektu przywitała Pani Agnieszka Gorczyca Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
 
Wsparciem w tegorocznej edycji zostało objętych 45 osób, głównie z niepełnosprawnością oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Uczestnicy mogą korzystać z porad psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, będą korzystać z usług rehabilitacyjnych bądź w miejscu zamieszkania bądź w ośrodkach rehabilitacyjnych, zostaną zorganizowane wycieczki, obozy wypoczynkowe. Ważna częścią projektu będą kursy i szkolenia zawodowe, odpowiednie do predyspozycji każdego uczestnika. Wszystkie te działania mają zmierzać do poprawy funkcjonowania osób na lokalnym rynku pracy. Podkreślił to w swoim wystąpieniu Starosta Sierpecki – Pan Jan Laskowski, wskazując, że trudna sytuacja gospodarcza, duże bezrobocie wymaga od nas wszystkich ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych i społecznych. Zwrócił tez uwagę, na ważną rolę takich jednostek jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, które dzięki pozyskiwaniu środków unijnych może dodatkowo wspierać na przykład osoby z niepełnosprawnością.

Pani Agnieszka Gorczyca krótko przedstawiła inne projekty realizowane obecnie przez Powiatowe Centrum: „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”, „Praca - trzeba działań a nie czekać”, również współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, z Panem Tomaszem Kozłowskim – Kierownikiem na czele. RZAZ jest podmiotem zaliczanym do sektora ekonomii społecznej. Zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, funkcjonuje na rynku jako jego podmiot, ale nie działa wyłącznie w celu osiągania zysku finansowego. Jego głównym celem jest dawanie szansy osobom z niepełnosprawnością na samodzielne, aktywne życie i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie poprzez pracę zawodową.
Prezentacja dokonań Zakładu Aktywności Zawodowej przybliżyła wszystkim możliwości, jakie dają podmioty ekonomii społecznej. Pozwoliło to na przedstawienie kolejnego przedsięwzięcia Powiatu Sierpeckiego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projektu konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (Lider projektu), z Miastem Płock oraz Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „CAL”. Głównym jego celem jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej Subregionu Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie OWES i prowadzenie jego kompleksowej działalności. O doniosłości i innowacyjności tego projektu mówił Pan Marek Gąsiorowski Wicestarosta Sierpecki. Podkreślił najważniejszy, wymierny planowany efekt projektu jakim będzie powstanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej.
Wstecz | Do góry 
 
Administratorem serwisu jest PCPR w Sierpcu
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl